Κρίση και Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων της κοινωνικής πολιτικής ως οργανωμένης συλλογικής ανταπόκρισης στα προβλήματα που προκαλεί η κρίση στις ποικίλες διαστάσεις της (οικονομική, χρηματοδοτική, κοινωνική, πολιτική, ηθική κ.ά.). Το μάθημα πραγματεύεται τις θεωρητικές αντιλήψεις της κρίσης και το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής. Μελετάται η ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση της κοινωνικής πολιτικής σε περιόδους κρίσης και τέλος οι επιπτώσεις της κρίσης χρέους στα διαφορετικά πεδία κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Κωδικός Γραμματείας
510216
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται