Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική

Στο μάθημα εξετάζουμε τους διαφορετικούς ορισμούς της οικογένειας και της συγγένειας ανάλογα με την ιστορική περίοδο, τις κυρίαρχες αντιλήψεις, όπως και τη θεωρητική οπτική των ερευνητών/τριών. Εξετάζουμε την πορεία της οικογένειας μέσα στον χρόνο, τις μεταβολές που καταγράφονται στη δομή (σύνθεση, μέγεθος, ρόλοι), στις λειτουργίες (αναπαραγωγικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές) και στις σχέσεις (έμφυλες και διαγενεακές) στο εσωτερικό της. Αναλύουμε τις οικογενειακές πολιτικές, όπως αυτές διαμορφώνονται ιστορικά τον 19ο και 20ό αιώνα τόσο στις σοσιαλιστικές όσο και στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες (με βάση την ταξινόμηση του Esping-Andersen και τα επιπλέον στοιχεία που προέκυψαν από την κριτική του). Τέλος, εστιάζουμε στην εξέλιξη των συνταγματικών και νομικών ρυθμίσεων για την οικογένεια και των κρατικών οικογενειακών πολιτικών (οικονομικές παροχές, δομές και υπηρεσίες, χρονικές διευκολύνσεις) στην Ελλάδα. Στόχος η κατανόηση του πώς οι συνταγματικές προβλέψεις, οι νόμοι, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των πολιτικών που αφορούν στην οικογένεια σχετίζονται τόσο με τους εκάστοτε κυρίαρχους ορισμούς  και τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την οικογένεια όσο και με τις εκάστοτε κυρίαρχες πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις.

Κωδικός Γραμματείας
510029
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται