Φύλο και Κοινωνική Πολιτική

 Περιεχόμενο του μαθήματοςΣκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες γνώσεις στον τομέα της σχέσης της κοινωνικής πολιτικής με το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, διδάσκεται ο έμφυλος χαρακτήρας του κράτους πρόνοιας και των κοινωνικών πολιτικών, τόσο ως προς τη σύλληψη και το σχεδιασμό τους όσο και ως προς τα αποτελέσματα που παράγουν. Στόχος είναι ο αναστοχασμός πάνω στις μορφές και τους τομείς κοινωνικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα φύλο, όχι μόνον ως μια κοινωνική κατηγορία (γυναίκες), αλλά και ως μια έννοια που αναπαράγει σχέσεις εξουσίας. Η διάρθρωση του μαθήματος περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες: Στην εισαγωγική ενότητα του μαθήματος, προτάσσονται οι εννοιολογήσεις του βιολογικoύ και κοινωνικού φύλου.

Στη συνέχεια το κοινωνικό κράτος και τα καθεστώτα ευημερίας επανεξετάζονται υπό το πρίσμα του φύλου. Διερωτόμαστε δηλαδή γύρω από τις έμφυλες διαστάσεις των διαφορετικών τύπων καθεστώτων ευημερίας που έχουν προταθεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην έμφυλη συγκρότηση της οικογένειας και της αγοράς εργασίας και των εξελίξεων που τις χαρακτηρίζουν. Καταρχάς παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές οικογενειακής πολιτικής που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες και στη συνέχεια συζητείται το κατά πόσο τα μέτρα και δράσεις οικογενειακής πολιτικής αναπαράγουν ή και ενισχύουν τα έμφυλα στερεότυπα και τους προδιαγεγραμμένους κυρίαρχους ρόλους εντός των οικογενειών/νοικοκυριών. Αναλύεται διεξοδικά η σύνδεση της οικογένειας με την αγορά εργασίας και την ανισότητα των φύλων που εμφανίζεται στην αμειβόμενη εργασία. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην έμφυλη βία και στις πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισής της. Καταρχήν, παρουσιάζεται η έκταση του φαινομένου και η νομοθετική και πολιτική αντιμετώπισή του. Αναλύονται οι διάφορες μορφές έμφυλης βίας (συζυγική βία, trafficking σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός). Παρουσιάζονται οι διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, καθώς και η εθνική νομοθεσία.  

Κωδικός Γραμματείας
510037
Κατηγορία
Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται