Φύλο και Απασχόληση

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της έμφυλης διάστασης της αγοράς εργασίας. Εξετάζουμε ειδικότερα τους προσδιοριστικούς παράγοντες της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και την απασχόληση, τον επαγγελματικό και κλαδικό διαχωρισμό της απασχόλησης με βάση το φύλο, τις διαφορές συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις ευέλικτες μορφές εργασίας, τις διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων στην απασχόληση και στον καταμερισμό αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας.

Κωδικός Γραμματείας
510058
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται