Στεγαστική πολιτική και κοινωνικές ανισότητες 510100

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με το αντικείμενο της Στεγαστικής Πολιτικής και του τρόπου ένταξης του στα πεδία παρέμβασης της Κοινωνικής Πολιτικής. Η διάσταση της στέγης προσεγγίζεται με ποικίλες οπτικές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (π.χ. χωροταξία, γεωγραφία, ανθρωπολογία, κ.α.). Σε αυτό το μάθημα διερευνώνται οι διαδικασίες αποκλεισμού από την κατοικία ως μια μορφή κοινωνικής ανισότητας την οποία οι κοινωνικές πολιτικές επιχειρούν να αντιμετωπίσουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα φαινόμενα έλλειψης στέγης ή αστεγίας (homelessness) και στεγαστικού αποκλεισμού (housing exclusion) υπό το πρίσμα των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων, των διαθέσιμων μεθόδων και τεχνικών έρευνας, καθώς και των υφιστάμενων πολιτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τρόπος αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις

Κωδικός Γραμματείας
510100
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται