Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση της συμβολής των φορέων της αυτοδιοίκησης στην οργάνωση μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. Ειδικά οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλουν -κατά περίπτωση- στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης λειτουργίας τους προκύπτουν μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην οργάνωση των κρατικών λειτουργιών, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, τη λειτουργία των δομών κοινωνικής πρόνοιας, τη διάταξη των παρεμβάσεων κοινωνικής προστασίας στο χώρο κ.α. Η διερεύνηση της σημασίας του υποεθνικού επιπέδου στην κοινωνική πολιτική συνιστά τον πυρήνα του μαθήματος. Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής διερευνώνται υπό το πρίσμα της δυναμικής σχέσης υποεθνικού -εθνικού- υπερεθνικού επιπέδου. Οι δυνατότητες και τα όρια, οι αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα των φορέων της αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής διερευνώνται ειδικότερα υπό την προοπτική ανάπτυξης υπερεθνικών συνεργασιών καθώς και της επιδίωξης κοινών στόχων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, ειδικότερα δε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρακτικές εφαρμογές  που αναλύονται αφορούν τις περιπτώσεις κρατών από τον Ευρωπαϊκό χώρο ενώ ειδικές αναφορές γίνονται στην ελληνική περίπτωση.

Κωδικός Γραμματείας
510201
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται