Δια βίου εκπαίδευση

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο εννοιολογικό πλαίσιο για τη διά βίου εκπαίδευση/εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στους λόγους προώθησης της διά βίου μάθησης τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάλυση των παραγόντων διαμόρφωσης της διά βίου εκπαίδευσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η προσέγγιση των βασικών μοντέλων διά βίου μάθησης στην Ευρώπη (με έμφαση στις πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα), καθώς και η επαφή με τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων, τη μάθηση και τη διδασκαλία των ενηλίκων, την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων, την εκπαίδευση από απόσταση και τη μεθοδολογία σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κωδικός Γραμματείας
510141
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται