Ηλικία και Κοινωνική Πολιτική

Στο μάθημα θα εξετάσουμε πώς οι δυτικές κοινωνίες «ανακαλύπτουν» τις διακριτές ηλικιακές κατηγορίες –παιδική ηλικία, νεότητα, γηρατειά–  και αποδίδουν σε κάθε μία από αυτές  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες ανάγκες. Το ποια θεωρούνται ότι είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά, τα ξεχωριστά προβλήματα και οι βασικές ανάγκες της κάθε ηλικιακής κατηγορίας, το ποιες είναι οι ενδεδειγμένες στάσεις απέναντι στην κάθε ηλικιακή κατηγορία και το ποιες πρέπει να είναι οι ορθές πολιτικές από την πλευρά της κοινωνίας και των επίσημων φορέων, είναι στοιχεία που αλλάζουν ανάλογα με την εποχή, τον τόπο, την κοινωνική τάξη, τις κυρίαρχες ιδεολογίες. Σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξουμε τη μετατόπιση του επιστημονικού ενδιαφέροντος από την αποκλειστικά βιολογική διάσταση της ηλικίας και την επικέντρωση σε δημογραφικά ζητήματα (π.χ υπογεννητικότητα, γήρανση του πληθυσμού), στην ανάδειξη της κοινωνικής της διάστασης και στην κεντρικότητα που έχει ως παράγοντας διαμόρφωσης της ταυτότητας των υποκειμένων, της κοινωνικής πραγματικότητας, της σχεδίασης και υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών. Τέλος, θα εξετάσουμε την έννοια της γενεάς, το νόημα που της αποδίδεται, τους όρους διαμόρφωσης των διαγενεακών σχέσεων.

Κωδικός Γραμματείας
510078
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται