Πολιτικές ισότητας Φύλων

Περιεχόμενο του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετασθούν οι στόχοι και τα μέτρα των πολιτικών ισότητας των φύλων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ όπως αυτές εξελίχθηκαν ιστορικά από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα. Αναλύονται κριτικά τα βασικά κείμενα πολιτικής (Νόμοι, Προγράμματα δράσης, Απολογιστικές εκθέσεις κλπ) στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης όπως επίσης και σημαντικότερα εργαλεία άσκησης πολιτικής, όπως είναι η εφαρμογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών και η οριζόντια ένταξη του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming).

Στο μάθημα αναλύονται επίσης οι παράγοντες που προώθησαν τις πολιτικές ισότητας των φύλων στα τρία επίπεδα άσκησης πολιτικής και τα εμπόδια και τις αντιστάσεις που αντιμετώπισε η ανάπτυξη και εφαρμογή τους. Επισημαίνονται ιδιαίτερα, οι πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες, οι προτεραιότητες των θεσμικών οργάνων άσκησης πολιτικής, οι γυναικείες και φεμινιστικές διεκδικήσεις και ο ρόλος των φεμινιστριών σε κρίσιμες πολιτικές και διοικητικές θέσεις μέσα και έξω από τους θεσμούς.

Η πρώτη ενότητα του μαθήματος αναφέρεται στην πολιτική του ΟΗΕ για τις γυναίκες από τις φεμινιστικές παρεμβάσεις κατά την συγκρότηση της Κοινωνίας των Εθνών (1919) μέχρι την ισότητα των φύλων στην Ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030. Η Η δεύτερη ενότητα για τη ΕΕ, ξεκινά με την Συνθήκη της Ρώμης (1957) και τελειώνει με τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων (2020-2025). Η τρίτη ενότητα για την Ελλάδα, αρχίζει από το Σύνταγμα του 1975 και φθάνει μέχρι την κατάργηση της αυτοτέλειας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων το Ιούνιο του 2019.

 

Κωδικός Γραμματείας
510132
Κατηγορία
Ελεύθερης Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται