Πολιτικές ισότητας Φύλων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετασθούν οι στόχοι και τα μέτρα των πολιτικών ισότητας των φύλων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ όπως αυτές εξελίχθηκαν ιστορικά από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα. Αναλύονται κριτικά τα βασικά κείμενα πολιτικής (Νόμοι, Προγράμματα δράσης, Απολογιστικές εκθέσεις κλπ) στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης όπως επίσης και σημαντικότερα εργαλεία άσκησης πολιτικής, όπως είναι η εφαρμογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών και η οριζόντια ένταξη του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming). Έμφαση δίνεται στις συνθήκες διαμόρφωσης των πολιτικών ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και στις επιδράσεις από την μια των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας και από την άλλη, των αιτημάτων του γυναικείου και φεμινιστικού κινήματος.

Κωδικός Γραμματείας
510132
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται