Κοινωνία της υπαίθρου και ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση των διαδικασιών αγροτικής αναδιάρθρωσης και των κοινωνικών και οικονομικών μετασχηματισμών του αγροτικού χώρου που επαναπροσδιορίζουν τις συνθήκες και τις γενεσιουργές αιτίες των κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και αποκλεισμών στην ύπαιθρο. Τα ζητήματα αυτά θα μελετηθούν υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων σχέσεων πόλης – υπαίθρου, του τοπικού και του παγκόμιου και της συνακόλουθα διαμορφούμενης «νέας αγροτικότητας» τόσο ως κοινωνική όσο και ως θεσμική κατασκευή στο πλαίσιο των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής.

Βασικά θέματα που θα συζητηθούν είναι: Ορισμοί και κατανόηση του αγροτικού χώρου και κοινωνίας. Περιγραφικοί και κοινωνικο- πολιτισμικοί ορισμοί. Το αγροτικό ως τοπικότητα και ως κοινωνική αναπαράσταση Διαδικασίες αγροτικής αναδιάρθρωσης. Παγκοσμιοποίηση, γεωργικός εκσυγχρονισμός και κοινωνική αλλαγή. Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές ανισότητες (μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, μικροαγροτική επιχειρηματικότητα, κ.λπ.) Κρίση στη γεωργία και μεταπαραγωγιστική μετάβαση. Νέα διακυβεύματα της ανάπτυξης και πολιτικές της τοπικής/ αγροτικής ανάπτυξης Κοινωνική και δημογραφική αλλαγή στον αγροτικό χώρο. Κοινωνική ανασύνθεση, κοινωνικές και επαγγελματικές ταυτότητες και δεξιότητες, νέοι δρώντες της ανάπτυξης και ζητήματα διακυβέρνησης του αγροτικού χώρου (γηγενείς και νεο-εισερχόμενοι από την πόλη, αλλοδαποί μετανάστες, κ.λπ.), νέες μορφές ανισοτήτων και αποκλεισμού. Αγροτική αναδιάρθωση και ζητήματα απασχόλησης/ πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο. Η συζήτηση θα εστιάσει σε επιμέρους κοινωνικές κατηγορίες όπως: γυναίκες και έμφυλες ανισότητες, νέοι αγρότες, ηλικιωμένοι, μετανάστες. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στον αγροτικό χώρο

Κωδικός Γραμματείας
510185
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται