Κοινωνία της υπαίθρου και ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση των διαδικασιών αγροτικής αναδιάρθρωσης και των κοινωνικών και οικονομικών μετασχηματισμών του αγροτικού χώρου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον επαναπροσδιορίζοντας τις συνθήκες και τις γενεσιουργές αιτίες των κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και αποκλεισμών στην ύπαιθρο. Τα ζητήματα αυτά μελετώνται υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων σχέσεων πόλης – υπαίθρου και της διαμορφούμενης «νέας αγροτικότητας» τόσο ως κοινωνική όσο και ως θεσμική κατασκευή στο πλαίσιο των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής.

Βασικά θέματα που συζητώνται είναι:

Ορισμοί και κατανόηση του αγροτικού χώρου και κοινωνίας. Το αγροτικό ως τοπικότητα και ως κοινωνική αναπαράσταση.

Διαδικασίες αγροτικής αναδιάρθρωσης: Γεωργικός εκσυγχρονισμός, παραγωγιστικό μοντέλο της γεωργίας και κοινωνική αλλαγή. Όψεις της παγκοσμιοποίησης και επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο. Κρατικός παρεμβατισμός στη γεωργία (Κοινή Αγροτική Πολιτική).

Κρίση στη γεωργία και μεταπαραγωγιστική μετάβαση. Νέα διακυβεύματα της ανάπτυξης και πολιτικές της τοπικής/ αγροτικής ανάπτυξης.

Κοινωνική και δημογραφική αλλαγή στον αγροτικό χώρο: Φαινόμενα απο-αστικοποίησης, κοινωνική ανασύνθεση, νέοι δρώντες της ανάπτυξης και ζητήματα διακυβέρνησης του αγροτικού χώρου, νέες μορφές ανισοτήτων και αποκλεισμού.

Αγροτική αναδιάρθρωση, νέα αγροτικότητα και συγκρούσεις στον αγροτικό χώρο.

Απασχόληση στην ύπαιθρο (μορφές απασχόλησης, ευκαιρίες και περιορισμοί στην αγορά εργασίας):  φύλο και απασχόληση, αγροτική μικροεπιχειρηματικότητα, μετανάστες εργαζόμενοι στην αγροτική οικονομία.

Αθέατες όψεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ύπαιθρο.

Κωδικός Γραμματείας
510185
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται