Συγκριτική δημογραφική και πληθυσμιακή πολιτική: Ευρώπη και κόσμος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στη χρήση στατιστικών δεδομένων που αφορούν στις πληθυσμιακές εξελίξεις στη σύγχρονη Ευρώπη και τον κόσμο. Το σεμινάριο στοχεύει επίσης να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με γνώσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να συνδυάσουν την παγκόσμια δημογραφική κατάσταση και μεταβολή με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών-οικονομικών συνεπειών και με την άσκηση δημογραφικών και πληθυσμιακών πολιτικών. Το σεμινάριο πραγματεύεται τις μεταβολές και τις προοπτικές του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες, τις υπο-ανάπτυξη και τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από τις αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς και την αιτιολόγηση, το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα των πληθυσμιακών και δημογραφικών πολιτικών.

Κωδικός Γραμματείας
510409
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται