Αντικείμενο και Στόχοι της Κοινωνικής Πολιτικής

Το μάθημα επιδιώκει να παρέχει εκείνες τις γνώσεις και ικανότητες ανάλυσης στους φοιτητές/τριες που θα τους επιτρέπουν να διακρίνουν το αντικείμενο και τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής όπως αυτοί εγγράφονται στους θεσμούς και τα προγράμματα άσκησής της καθώς και τις αλληλένδετες σχέσεις της κοινωνικής πολιτικής με τις συγγενείς δημόσιες πολιτικές (οικονομική, αναπτυξιακή, δημοσιονομική, περιβαλλοντική κ.ά)  τόσο στο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής. To περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: αντικείμενο και βασικές έννοιες της κοινωνικής πολιτικής (αμοιβαιότητα, αλληλεγγύη, αναδιανομή, κοινωνική δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, ισότητα, αναπαραγωγή), κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες, κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική πολιτική, κοινωνική πολιτική, κοινωνικός έλεγχος και κοινωνική αναπαραγωγή, εργασία και κοινωνική πολιτική, κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές τάξεις και κοινωνική πολιτική, διακυβέρνηση και κοινωνική πολιτική (κράτος, αγορά, οικογένεια, ΜΚΟ), προμηθευτές και καταναλωτές κοινωνικής πολιτικής, μέθοδοι χρηματοδότησης της κοινωνικής πολιτικής, στόχοι της κοινωνικής πολιτικής και κριτήρια επιλογής ωφελούμενων, ο ρόλος των στελεχών κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική πολιτική και αξιολόγηση, παγκοσμιοποίηση και κοινωνική πολιτική, περιβάλλον και κοινωνική πολιτική.

Αξιολόγηση:          - Εκπόνηση σύντομης γραπτής εργασίας-δοκιμίου έκτασης 1500 λέξεων.

- Γραπτές Εξετάσεις. Επιτρέπεται η χρήση βιβλίων και σημειώσεων.

Κωδικός Γραμματείας
51M201
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Δεν διδάσκεται