Η πρόσβαση των ανασφάλιστων στο ΕΣΥ κατα τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και η συμβολή των κοινωνικών ιατρείων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη αυτών

Αναστασία Κατσικογιάννη
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία επιχειρεί μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, να αποτυπώσει τις δυσκολίες πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, εξετάζει τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα κοινωνικά ιατρεία στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ανασφάλιστους. Το Ελληνικό κράτος στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων, μεταξύ πλήθους αλλαγών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προχώρησε σε διαρθρωτικές και διαχειριστικές μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ. Πιο συγκεκριμένα, οι μνημονιακοί όροι επέβαλαν σημαντικές περικοπές στις δαπάνες που προορίζονταν για τα νοσοκομεία και εν γένει για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Συνέπεια, της παραπάνω κατάστασης ήταν οι χρόνοι αναμονής για τη λήψη υπηρεσιών δημόσιας υγείας να αυξηθούν σημαντικά, ενώ αντίστοιχα η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ήταν αναλόγως εξαρτώμενη από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του πολίτη. Αυτές ακριβώς οι συνθήκες, σηματοδότησαν την αφετηρία της δημιουργίας των κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων, τα οποία ως απόρροια των προαναφερθέντων συνθηκών, εντάχθηκαν στην ελληνική πραγματικότητα προσφέροντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο τρόπος συγκρότησης του ΕΣΥ, ο διευρυμένος ιδιωτικός τομέας, καθώς και η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενέτεινε τις ανισότητες καταστρατηγώντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της υγείας. Η συγκεκριμένη οπτική, αποτελεί τον πυρήνα υποθέσεων της συγκεκριμένης εργασίας και προκειμένου να διερευνηθεί εξετάζονται οι συνέπειες που επέφερε η οικονομική κρίση στην πρόσβαση των ανασφάλιστων και ο ρόλος που διαδραμάτισαν τα Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία (Κ.Ι.Φ.Α) στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Από την ανασκόπηση προκύπτει, πως οι προϋπάρχουσες προβληματικές συνθήκες του ΕΣΥ, η εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους είχαν ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός ατόμων να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Στον αντίποδα, τα ΚΙΦΑ συνέβαλαν καθοριστικά στην ανακούφιση ενός μεγάλου αριθμού ανασφάλιστων παρέχοντας πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, συστήματα υγείας, ευάλωτες ομάδες, ανασφάλιστοι, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.      

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020