Ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην ελληνική κοινωνία

Δάφνη Παπαδάκη
Περιγραφή

Η ελληνική κοινωνία αποτελεί πλέον ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό και από την παρουσία μαθητών διαφόρων πολιτισμών στα σχολεία. Ο γενικός σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ταυτόχρονη εκπαίδευση γηγενών και αλλοδαπών μαθητών. Στην συγκεκριμένη εργασία όμως θα μελετήσουμε την διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μηχανισμό της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς. Αρχικά, θα αναλυθούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν το θέμα – όσον αφορά την χώρα μας - και έπειτα θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους εκπαίδευσης. Προκειμένου να αντιληφθούμε αν επιβεβαιώνεται ή όχι η υπόθεση εργασίας μας θα πρέπει να αναλύσουμε τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά διαπολιτισμικά σχολεία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές , καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει το διδακτικό προσωπικό , προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του συνόλου. Επίσης, ως παράγοντες κοινωνικής ένταξης θα επεξεργαστούμε την συμβολή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των μεταναστών και στην ένταξη τους στην ελληνική αγορά εργασίας. Τέλος, η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω της μελέτης του νομοθετικού πλαισίου, βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καθώς και μέσω συνεντεύξεων και συμπλήρωσης ερωτηματολογίων εξ΄ αποστάσεως, λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπάρχουν με σκοπό την εξάπλωση του Covid-19.

Επιβλέπων/ουσα
Μέλη τριμελούς επιτροπής
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020