Διερευνώντας το ρόλο της μετανάστευσης στις αλλαγές της προσφοράς εργασίας στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2009-2019

Θωμάς Δημητρίου
Περιγραφή

Η επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού καθώς και η γήρανση του πληθυσμού, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την Ευρώπη, όσον αφορά τη συνολική προσφορά εργασίας. Στην παρούσα διπλωματική αξιολογείται η συμβολή της μετανάστευσης στην προσφορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Αυστρία και της Ολλανδίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την έρευνα του εργατικού δυναμικού από την βάση δεδομένων της Eurostat, για την περίοδο 2009-2019, εστιάζοντας σε δύο πτυχές της αγοράς εργασίας. Πρώτον το συνολικό μέγεθος του εργατικού δυναμικού και δεύτερον την τάση των ατόμων σε ηλικία εργασίας να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, έτσι όπως αυτή μετράται από τα ποσοστά συμμετοχής. Οι δύο πτυχές αυτές είναι αλληλένδετες και επηρεάζονται και οι δύο από την γήρανση του πληθυσμού και την δημογραφική στασιμότητα. Η συμβολή των μεταναστών εξετάζεται διακρινόμενη σε γεννημένους στην Ευρώπη και γεννημένους σε Τρίτη χώρα. Επίσης, εξετάζεται η επιρροή της αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, των γυναικών  και των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών, στη συνολική προσφορά εργασίας. Τα ευρήματα δείχνουν τον πρωταρχικό ρόλο της μετανάστευσης στην αύξηση του εργατικού δυναμικού, που οφείλεται κυρίως στην επιρροή του μεγέθους του πληθυσμού τους παρά στα ποσοστά συμμετοχής τους. Τα ποσοστά συμμετοχής των γηγενών γυναικών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο το αποτέλεσμα της αύξησης στο συνολικό εργατικό δυναμικό έχει αποδυναμωθεί από την μείωση του πληθυσμού τους σε ηλικία εργασίας. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση στα ποσοστά συμμετοχής των γηγενών ηλικίας 55-64, που οφείλεται στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και σε πολιτικές μείωσης της πρόωρης συνταξιοδότησης. Η αύξηση αυτή συνδυάστηκε με ανοδική τάση στον πληθυσμό τους σε ηλικία εργασίας, που οφείλεται στους baby-boomers. Ωστόσο, καθώς οι baby-boomers θα εξέρχονται από το εργατικό δυναμικό, τις επόμενες δεκαετίες, ο πληθυσμός τους θα μειωθεί και η συμβολή τους στην αύξηση  του εργατικού δυναμικού, θα μειωθεί επίσης. Καθώς οι γηγενείς δεν συμβάλουν στην αύξηση του εργατικού δυναμικού λόγω της μείωσης του πληθυσμού τους σε ηλικία εργασίας, οι μεταναστευτικές ροές παραμένουν η μόνη λύση για την μείωση της πίεσης που ασκείται από την γήρανση του πληθυσμού, η οποία αναμένεται να μεγαλώσει τις επόμενες δεκαετίες. 

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020