Η τηλεργασία πριν και μετά την πανδημία: Η εφαρμογή στην ελληνική δημόσια διοίκηση με το παράδειγμα του e-ΕΦΚΑ

Κωνσταντίνος Τσουκνίδας
Περιγραφή

Η διεύρυνση της χρήσης της τηλεργασίας στα πεδία οργάνωσης της εργασίας είναι πρακτικά δυνατή μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των διαθέσιμων εργαλείων, όπως οι συσκευές που κυκλοφορούν, ο πολλαπλασιασμός εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων και η ανάπτυξη των δικτύων. Κατά συνέπεια, η παραδοσιακή παροχή εργασίας με δια ζώσης παρουσία είναι εφικτό να αντικαθίσταται από την εξ’ αποστάσεως εργασία, όταν αυτό επιτρέπεται από τη φύση της εργασίας, το αντικείμενο και από τις δεξιότητες των εργαζομένων. Είναι όμως πολλές οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να καθίσταται η επέκταση της τηλεργασίας μία θετική εξέλιξη. Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να αναλύσει τις διάφορες πτυχές της τηλεργασίας που υπεισέρχονται κατά την υιοθέτησή της και να προσδιορίσει τις παραμέτρους υπό τις οποίες θα είναι θετική η καθιέρωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο θέτει υπό γενική παρουσίαση ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της τηλεργασίας, η εξέταση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για να αξιολογηθεί ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης της εργασίας.

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που εμφανίζει η τηλεργασία ως μοντέλο οργάνωσης της εργασίας, ώστε να διαφανεί για ποιους λόγους μπορεί να προτιμηθεί, αλλά και ποιες είναι οι αιτίες που μπορεί να εμποδίσουν την εξάπλωσή της.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι διάφορες μορφές με τις οποίες μπορεί να λάβει χώρα η τηλεργασία, παρέχοντας ένα πλαίσιο με το οποίο μπορεί να οργανωθεί μελλοντικά.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τη θεσμική θωράκιση της τηλεργασίας στην ελληνική έννομη τάξη, ενώ το πέμπτο καταπιάνεται με ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με την τηλεργασία και κρίνονται ότι επιδέχονται προσεκτικότερη ανάλυση.

Στο 6ο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται στοιχεία για την εξάπλωση  της τηλεργασίας πριν και μετά την πανδημία, αλλά κυρίως εκτίθενται πτυχές της τηλεργασίας, όπως έχουν προκύψει από έρευνες που έχουν διεξαχθεί, με στόχο να αποτυπωθούν διάφορες παράμετροι που συνδέονται με τη συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης της εργασίας. 

Το 7ο κεφάλαιο επιχειρεί να αναδείξει το πώς οργανώθηκε η τηλεργασία στον e-ΕΦΚΑ, λόγω της έλευσης του κορωνοϊού, μέσα από την παράθεση οδηγιών που εκδόθηκαν από διάφορες υπηρεσίες του φορέα και αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της τηλεργασίας.

Στο κεφάλαιο 8 γίνεται μία περιγραφή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν από συνεντεύξεις από στελέχη του e-ΕΦΚΑ, με στόχο να εξαχθούν δεδομένα για το πώς βίωσαν την εμπειρία της εργασίας από το σπίτι και εν τέλει να προκύψει μία αξιολόγηση της εμπειρίας και των διαφόρων πτυχών της.

Επιβλέπων/ουσα
Μέλη τριμελούς επιτροπής
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020