Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση την περίοδο της κρίσης: Παρεμβάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Μακρής Χρήστος
Περιγραφή

Την περίοδο της κρίσης παρατηρείται όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων, των κοινωνικών αναγκών καθώς επίσης και η εμφάνιση ενός πλήθους νέων αναγκών για τις οποίες πρέπει να οργανωθούν παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και οι έμμεσες συνέπειες τους στο κοινωνικό σύνολο. Στο σύγχρονο περιβάλλον, παρότι η κρίση οξύνει κοινωνικά προβλήματα και δημιουργεί περισσότερες κοινωνικές ανάγκες, η κοινωνική πολιτική παραμένει αναιμική και εξασθενεί συνεχώς. Ο τρόπος παρέμβασης του κράτους στις συνθήκες αυτές εμπλέκει ή θα έπρεπε να εμπλέκει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τους επίσημους φορείς που είναι πιο κοντά στους ανθρώπους, δηλαδή τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης. Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η μελέτη της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο την περίοδο της κρίσης ώστε να διερευνηθούν τα αντανακλαστικά ενός επίσημου φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Η προκείμενη διπλωματική εστιάζει στην κοινωνική πολιτική σε τοπικό επίπεδο καθώς φαίνεται πως οι συγκεκριμένοι φορείς αποτελούν παράγοντες κλειδιά για τον ρόλο του κράτους στην αντιμετώπιση ή την ανακούφιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν την περίοδο της κρίσης.

Η μεθοδολογία που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί θα κάνει χρήση εργαλείων ποιοτικής έρευνας και πιο συγκεκριμένα ο σχεδιασμός προβλέπει την μελέτη περίπτωσης. Αναμένεται να λάβει χώρα σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της Αττικής με συνεντεύξεις σε στελέχη υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής. Η λήψη των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια ημιδομημένου οδηγού συνέντευξης, προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά κρίσιμα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και ζητήματα που αφορούν τις παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης.

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2018 - 2019