Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (1992-2019): διερεύνηση δομικών αλλαγών με έμφαση στην πενταετία 2015-2019

Κουλούρης Βασίλειος
Περιγραφή

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τις εξελίξεις γύρω από τον συνεχή, κατά τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, εξορθλογισμό του ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΣΚΑ) και ιδιαίτερα το κατά πόσον οι νομοθετικές παρεμβάσεις της τετραετίας 2015-2019- με αιχμή το ν.4387/2016 συντείνουν στον εξορθολογισμό αυτό. Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και τα τρία μνημόνια που υπέγραψε η χώρα με τους δανειστές της αποτελούν την πραγματική αιτία υποχώρησης του κράτους από το δημόσιο ΣΚΑ στη χώρα μας ή επιτάχυνε μία πορεία που είχε ήδη δρομολογηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990; Οι παρεμβάσεις της τετραετίας 2015-2019 αποτελούν το καταληκτικό στάδιο εξέλιξης του ελληνικού ΣΚΑ ή σκαλοπάτι προς το πολυεπίπεδο μοντέλο πυλώνων που από το 1994 έχει προταθεί από την παγκόσμια Τράπεζα; Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί ο σημερινός βαθμός κατακερματισμού του ελληνικού ΣΚΑ , ο βαθμός εναρμόνισης των εφαρμοστέων κανόνων για διαφορετικές εργασιακές ομάδες και τα ελλείμματα αλλά και οι παρεκκλίσεις που παρατηρούνται στην κατεύθυνση ενιαιοποίησης των κανόνων ασφάλισης και παροχών εντός του ΕΦΚΑ. 

Μέλη τριμελούς επιτροπής
Ακαδημαϊκό Έτος
2018 - 2019