Συγκριτική προσέγγιση της συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων/δια βίου μάθησης στην Ελλάδα και στην Ισπανία.