Οι πολιτικές απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από την εμπειρία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος 2000 - 2006.