Η αξιολόγηση και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και στη Φινλανδία: Μια συγκριτική μελέτη

Νικολούδης Πέτρος
Περιγραφή

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση και την ερμηνεία των πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης στη Φινλανδία και στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτικά πλαίσια των εν λόγω χωρών και τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Διερευνάται, έτσι, η εξέλιξη των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στις δύο αυτές χώρες, ενώ παράλληλα εξετάζονται ο ρόλος των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών πλαισίων και ο βαθμός επίδρασης της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της εφαρμογής αυτών των πολιτικών. Το επιχείρημα της διπλωματικής εργασίας είναι ότι στις δύο αυτές χώρες, εφαρμόζονται παρόμοιες πολιτικές αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Η βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στη Φινλανδία οι πολιτικές αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση συνδέονται κυρίως με την υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, ενώ στην Ελλάδα η εφαρμογή τους είναι αποτέλεσμα επιδράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιβλέπων/ουσα
Μέλη τριμελούς επιτροπής
Ακαδημαϊκό Έτος
2017 - 2018