Συγκριτική Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στα εννοιολογικά εργαλεία για την ανάλυση και ερμηνεία ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής σε διεθνή και συγκριτική προοπτική. Παρουσιάζεται η Συγκριτική Εκπαίδευση ως πεδίο μελέτης που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ κοινωνιών και των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, ξεκινώντας έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε μια προσπάθεια να «διαβάσει» το πολιτισμικό, ιστορικό, κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο των κοινωνικών σχηματισμών έναντι των οποίων κατανοούνται οι εκπαιδευτικές μορφές. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναλύονται και ερμηνεύονται ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση των επιδράσεων της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κωδικός Γραμματείας
510446
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται