Κοινωνία της υπαίθρου και προσεγγίσεις της βιώσιμης ανάπτυξης

Σκοπός μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις σύγχρονες λειτουργίες, κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς της υπαίθρου σ’ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον (αγορές, τεχνολογίες, γνώση, πολιτισμικά πρότυπα, κινητικότητα πληθυσμών, κοκ) καθώς και η κατανόηση της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου και των νέων διακυβευμάτων της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.

Ειδικότερα θέματα που εξετάζονται και συζητιούνται είναι:

Έννοιες και προσεγγίσεις της τοπικής και της εδαφικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον).

Εντοπισμός και αξιοποίηση των εδαφικών πόρων και τοπικών ιδιοτυπιών, στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης με έμφαση στις μειονεκτικές περιοχές.

Η μετα-παραγωγιστική μετάβαση της υπαίθρου: Διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου× τουρισμός υπαίθρου× τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα× αξιοποίηση/ εμπορευματοποίηση της αγροτικής κληρονομιάς.

Περιβαλλοντική αλλαγή, συγκρούσεις για τους αγροτικούς πόρους και προστασία της υπαίθρου.

Νέες εταιρικότητες πόλης – υπαίθρου: Εναλλακτικά δίκτυα τροφίμου και ζητήματα αγροοικολογικής μετάβασης, επισιτιστικής κυριαρχίας και διατροφικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, φαινόμενα επιστροφής στην ύπαιθρο και τη γη και αξιολόγηση πολιτικών υποδοχής.

Κωδικός Γραμματείας
510461
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται