Κοινωνία της υπαίθρου και προσεγγίσεις της βιώσιμης ανάπτυξης

Σκοπός μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις σύγχρονες λειτουργίες, κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς της υπαίθρου χώρας σ’ένα ανοικτό, παγκοσμιοποιημένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (αγορές, τεχνολογίες, γνώση, πολιτισμικά πρότυπα, κινητικότητα πληθυσμών, κοκ) καθώς και η κατανόηση της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου και των νέων διακυβευμάτων της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.

Ειδικότερα θέματα που εξετάζονται και συζητούνται είναι: Έννοιες και προσεγγίσεις της τοπικής και της εδαφικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον) Εντοπισμός και αξιοποίηση των εδαφικών πόρων και τοπικών ιδιοτυπιών και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης με έμφαση στις Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Από την παραγωγιστική στη μετα-παραγωγιστική γεωργία: Διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου- τουρισμός υπαίθρου- τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα- η εμπορευματοποίηση της αγροτικής κληρονομιάς. Πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης (ΚΑΠ) Περιβαλλοντική αλλαγή, συγκρούσεις για τους αγροτικούς πόρους και προστασία της υπαίθρου. Κοινωνικά κινήματα και δημόσιες πολιτικές Η ύπαιθρος στην πόλη: Εναλλακτικά δίκτυα τροφίμου, κινήματα πόλης και διατροφική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Κωδικός Γραμματείας
510461
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται