ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΟΒΑΤΑ
Περιγραφή

Η έννοια της ασφάλισης απέναντι σε κινδύνους όπως και κατ’ επέκταση η κοινωνική ασφάλιση αποτελούν δύο έννοιες ζωτικής σημασίας που χαρακτηρίζουν τόσο τις παλαιότερες, όσο και τις σύγχρονες κοινωνίες. Ωστόσο, ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα σημειώνονται ορισμένα δημογραφικά φαινόμενα τα οποία διαταράσσουν την ομαλή εξέλιξη της. Ταυτόχρονα, τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνονται ραγδαία οι μεταναστευτικές κινήσεις σε διεθνές επίπεδο, καθιστώντας το φαινόμενο μέγιστης σημασίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης δημογραφικής ισορροπίας. Στην παρούσα εργασία, βάσει της παραπάνω ανάλυσης, θα παρατεθούν τα διάφορα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και πως αυτά διαχωρίζονται. Έπειτα, θα αναλυθούν τα τέσσερα μοντέλα κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη, θα επιλεχθεί μια χώρα από κάθε μοντέλο και θα αναλυθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο εφαρμόζει. Θα ακολουθήσει το τελευταίο κεφάλαιο, όπου θα εξεταστεί η εξέλιξη της στιγμιαίας αναπλήρωσης κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια για τις χώρες ενδιαφέροντος, ενώ στη συνέχεια βάσει των προβολών της βάσης δεδομένων της Eurostat, θα προβλεφθεί η στιγμιαία αναπλήρωση ανάλογα με την ύπαρξη ή απουσία του παράγοντα της μετανάστευσης, για τις επόμενες δεκαετίες, έως το έτος 2060.

Δείτε την πτυχιακή εργασία εδώ

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2020 - 2021