Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ SHARE

ΓΕΜΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Περιγραφή

Η μέτρηση της ποιότητας εργασίας αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας, και συνδέεται άμεσα με τις εργασιακές σχέσεις και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Ο κυριότερος λόγος είναι η κατανόηση της σημασίας της εργασιακής ικανοποίησης για τους ίδιους τους εργαζόμενους, και η ανάγκη αξιολόγησης των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος. Το ερωτηματολόγιο στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριμένη μελέτη βρίσκεται στα δεδομένα του SHARE, μια διεθνή έρευνα η οποία καταγράφει και μελετά τα ποσοστά ικανοποίησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (50 ετών και άνω), τόσο στον ψυχολογικοκοινωνικό τομέα, όσο και στον εργασιακό. Η συμβολή του Likert υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη κλιμάκων μέτρησης στάσεων, οι οποίες βοηθούν σε στατιστικές έρευνες και κοινωνικές μελέτες, καθώς επιτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό να καταγράψουν το βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων σε διάφορα ζητήματα. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αρχικά είναι η ανάλυση των μεταβλητών που συνθέτουν το όργανο μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης και στη συνέχεια η μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων 50 ετών και άνω από την ποιότητα της εργασίας τους, στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Τσεχία, κατά την περίοδο 2008-2009. Κατά συνέπεια, τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα αποτυπώνουν τη στάση των ερωτώμενων αλλά και το βαθμό ικανοποίησης των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Τσεχία. Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με γνώμονα την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πτυχιακή Εργασία σε pdf.

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2013 - 2014