Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περιγραφή

Στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομίας της αγοράς, κρίνεται αναπόφευκτη η διεθνοποίηση του εργατικού δικαίου. Από την σφαίρα επιρροής της παγκοσμιοποίησης δεν ξέφυγε ούτε η έννοια της κοινωνικής πολιτικής, καθώς έχουμε την εμφάνιση του υπερεθνικού επιπέδου δράσης της. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, με βάση τις παραπάνω παραδοχές θα αναζητήσουμε το ρόλο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ως φορέα κοινωνικής πολιτικής. Αρχικά, θα ανατρέξουμε στα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση της οργάνωσης, τη δομή της, το σκοπό της και τον τρόπο λειτουργίας της. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό της οργάνωσης και κάνουμε αναφορά στο σύστημα των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, αναφέροντας τις κυριότερες από αυτές, όπως είναι οι 8 θεμελιώδεις. Σε επόμενό κεφάλαιο, ερευνάται η σύνδεση του σκοπού της οργάνωσης με την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και γίνεται αναφορά σε αρχές και πολιτικές που διέπουν την κοινωνική πολιτική που, η ίδια, ασκεί. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στη δράση της Ελλάδας, στους κόλπους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Βρείτε εδώ την πτυχιακή εργασία.

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2018 - 2019