Ο πραγματικός εργάσιμος χρόνος και οι τεκμαρτές ημέρες ασφάλισης. - Η περίπτωση των οδηγών συρμών της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Δημήτριος Γουρτής
Περιγραφή

Σκοπός της παρούσης είναι να αποδειχθεί ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος εργασίας των οδηγών συρμών της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. Για την πληρέστερη κατανόηση η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη, με τα αντίστοιχα κεφάλαια.

Στο πρώτο μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισμοί και οι βασικές έννοιες, για την ανάλυση που ακολουθεί, επιπλέον παρουσιάζεται μια γενική εικόνα για τις συνθήκες εργασίας των οδηγών συρμών.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές αρχές των ασφαλιστικών συστημάτων καθώς και ορισμένες μελέτες, που καταγράφουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος.

Στο Δεύτερο μέρος και ειδικότερα στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση για την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας. Εν συνεχεία στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική αναφορά στις μισθολογικές απολαβές κατά την περίοδο 2015 - 2020, με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, τα ενσωματωμένα επιδόματα, την υπερωριακή απασχόληση, τις βαθμίδες και τα κλιμάκια. Επίσης αναλύεται η υπερωριακή απασχόληση στο πεδίο του χρόνου και αποτυπώνεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων στην ειδικότητα του οδηγού συρμών. Επιπροσθέτως παρουσιάζονται και πέντε μελέτες περιπτώσεων, σε ανάλυση στο πεδίο του χρόνου και πέραν της περιόδου 2015 – 2020 προκειμένου να αποτυπωθεί μια ακριβέστερη εικόνα.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται μια συνοπτική εικόνα για το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σ.Κ.Α.) της Ελλάδος, σήμερα, καθώς και ποιες είναι οι πιθανές  εξελίξεις. Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα και γίνεται μια σύνοψη όλων των αναλύσεων που προηγήθηκαν, για να υπάρχει μια συνολική εικόνα με τα αποτελέσματα.

Στο Παράρτημα υπάρχουν στοιχεία που είναι σημαντικά στην έρευνα που διεξήχθη, όπως δείγμα του απογραφικού δελτίου, ο τρόπος υπολογισμού των μισθολογικών απολαβών και των επιπλέον εισφορών που έχουν καταβάλει οι οδηγοί συρμών, οι σημαντικότεροι νόμοι που αφορούν το ασφαλιστικό σύστημα κ.λπ.

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνική Ασφάλιση, Οδηγοί Συρμών, Ασφαλιστικές Εισφορές, Αστικές Μεταφορές,  Β.Α.Ε., Επαγγελματικοί Κίνδυνοι

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020